Vedtægter for Rynkeby og omegns lokalråd

§1 Foreningens navn er Rynkeby og Omegns Lokalråd.

§2 Foreningen er upolitisk og har til formål at arbejde for at bevare og videreudvikle Rynkeby og omegn, og det miljø og den kultur der her er repræsenteret. Foreningen kan varetage sager af fælles interesse såvel indenfor lokalrådets område som overfor offentlige myndigheder. Foreningen kan drive foredragsvirksomhed og studiekredse.

§3 Enhver husstand i Rynkeby og omegn, eller med tilknytning hertil, kan optages som medlem

§4 Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Fastsættelse af kontingent skal være et fast punkt på dagsordenen.

§5 Generalforsamlingen afholdes lokalt hvert år i september måned. Indkaldelse sker ved lokal annoncering med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formanden aflægger beretning
  • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  • Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august
  • Valg af bestyrelse, revisorer og 2 suppleanter
  • Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag.
  • Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden generalforsamling
  • Eventuelt

§6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 4 af bestyrelsen, eller 25% af medlemmerne ønsker det. Afholdelse skal finde sted senest 14 dage efter begæring herom. Dagsorden skal opgives.

§7 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig flertal og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

§8 Bestyrelsen består af 5 medlemmer (2014). Bestyrelsen indkalder lokale foreninger om koordinering af aktiviteter, dersom disse foreninger er interesseret. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer, og fastsætter forretningsordenen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvert andet år afgår henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Første gang trækkes der lod om, hvilke 2 der er på valg. Revisor og suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen nedsætter stående udvalg og arbejdsgrupper, der varetager foreningens løbende opgaver. Det påhviler enhver, som lader sig vælge til bestyrelsen, at udføre et aktivt stykke arbejde heri. Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsesmøder. Bestyrelsen tager stilling til evt. medlemskab af landsdækkende foreninger.

§9 Tegningsregler: Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank- /giro-konti hver for sig.

§10 Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen forelægges en ny generalforsamling 14 dage efter, hvor beslutningen træffes med flertal af de fremmødte medlemmer. Eventuelle aktiver bruges til gavn for Rynkeby og omegn efter generalforsamlingens beslutning Foreningens aktiver og ejendele tilhører foreningen. Ingen medlemmer har ejendomsret over noget, der tilhører foreningen. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Vedtægter godkendt på generalforsamling 17/9-2015